مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

TESOL

برگزاری دوره TTC بین المللی با موضوعات TESOL زیر نظر موسسه آموزش عالی سیدنی و صدور Certificate از کشور استرالیا

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان TESOL موسسه زبان سفیر گفتمان از موسسه آموزش عالی سیدنی

سخنرانی رئیس مؤسسه آموزش عالی سیدنی)پروفسور کان وی( در جمع دانشجویان TESOL مؤسسه زبان سفیر گفتمان سال 2018

کارگاه آموزشی دورهTESOL دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی سیدنی توسط آقای جیسون آنتونی هیلی در مؤسسه زبان های خرجی ایرانمهر سال 2019

کارگاه آموزشی TESOL دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی سیدنی جهت مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور

کارگاه آموزشی دوره TESOL دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی سیدنی در موسسه زبان سفیر گفتمان سال 2018

سرکار خانم مهتا موذن زاده فارغ التحصیل TESOL دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی سیدنی

جناب آقای سامان حسامی فارغ التحصیل TESOL دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی سیدنی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top