مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

دوره بزرگسالان :: Touchstone

ترمدرسکتاباستادتعداد جلسهمدت زمان جلسهوضعیتثبت نام
T 1-1Units 1-2Touchstone 1مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 1-2Units 3-4Touchstone 1مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 1-3Units 5-6Touchstone 1مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 2-1Units 1-2Touchstone 2مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 2-2Units 3-4Touchstone 2مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 2-3Units 5-6Touchstone 2مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 3-1Units 1-2Touchstone 3مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 3-2Units 3-4Touchstone 3مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 3-3Units 5-6Touchstone 3مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 4-1Units 1-2Touchstone 4مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 4-2Units 3-4Touchstone 4مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
T 4-3Units 5-6Touchstone 4مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
18
90 دقیقه
در حال تکمیل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top