مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

دوره کودکان :: FirstFriends

ترمدرسکتاباستادتعداد جلسهمدت زمان جلسهوضعیتثبت نام
FF 1Units 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10FirstFriends 1مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
20
90 دقیقه
در حال تکمیل
FF 2Units 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10First Friends 2مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
20
90 دقیقه
در حال تکمیل
FF 3.1Units 1-2-3-4-5First Friends 3مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
FF 3.2Units 6-7-8-9-10First Friends 3مدرس مرکز آموزش زبان استرالیا
16
90 دقیقه
در حال تکمیل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top